Stadgar

STADGAR Beslutade vid föreningsmöte 1996-02-04

I Föreningens ändamål

1§ Föreningen har till ändamål att anlägga och underhålla vattenanläggning och enligt beslut av Umeå kommun leverera vatten till anslutningspunkter. Föreningen tillhandahåller utrustning för registrering av medlemmarnas vattenförbrukning.

För föreningen gäller regler för ideella föreningar utan vinstintresse.

2§ Föreningens styrelse skall ha sitt säte inom Umeå kommun.

II Medlemskap

3§ Ägare till fastighet eller den som har arrendeavtal för fastighet kan bli medlem i föreningen.

4§ Medlem är den som förvärvat andel i föreningen genom att erlägga en avgift om etthundra (100) kronor för varje avstyckad/arrenderad tomt eller ägd fastighet. Medlem har, efter erläggande av anslutningsavgift, rätt att ansluta till föreningens vattenanläggning för normalt uttag av vatten för det egna hushållet (bad, tvätt, disk- och dricksvatten). Avgiften återbetalas ej vid överlåtelse av fastighet.

Årsavgift för föreningens medlemmar beslutas av föreningsmötet. Årsavgiften är avsedd att täcka föreningens kostnader för drift och underhåll samt ränta och amortering på eventuellt upplånat kapital.

Medlem skall följa föreningsstyrelsens anvisningar för anslutning till föreningens vattenanläggning, installation av föreningens vattenmätare m.m.

Medlem är skyldig att vid överlåtelse av fastighet förbinda övertagaren att inom tre (3) månader ingå som ny medlem i föreningen och därvid ikläda sig de förpliktelser som detta medför.

Medlem som inte iakttar sina skyldigheter mot föreningen skall, om rättelse inte vidtas inom en månad, uteslutas ur föreningen varvid föreningen äger rätt att stänga av vatten och plombera ledning.

5§ Medlem i vattenföreningen erlägger en särskild anslutningsavgift för varje avstyckad/arrenderad eller ägd fastighet före anslutning till föreningens vattenanläggning.

Anslutningsavgiften vid vattenföreningens bildande beslutas av föreningsmötet.

Anslutningsavgiften vattenföreningen tillhanda 60 dagar efter föreningsmötet eller efter beviljad ansökan enligt nedan.

Medlem som efter 2004-01-01 anmäler önskemål att ansluta till föreningens vattenanläggning erlägger av föreningsmötet beslutad anslutningsavgift på 20.000 kronor.

Ovanstående avgifter höjs årligen, genom uppräkning med konsumentprisindex.

6§ Medlem är skyldig att årligen avläsa vattenmätare och erlägga avgift för förbrukat vatten, enligt styrelsens anvisningar.

7§ Medlem är skyldig att utan ersättning upplåta utrymme för föreningens vattenmätare.

8§ Medlem får ej förvägra föreningens styrelse eller av denna utsedd kontrollant rätt att kontrollera vattenmätare och inspektera till vattenanläggningen anslutna ledningar, installationer m.m.

9§ Medlems rätt att deltaga i handhavandet av föreningens angelägenheter utövas på ordinarie eller extra föreningsmöte.

III Styrelse

10§ Föreningens angelägenheter och räkenskaper handhas av en styrelse bestående av minst tre (3) ledamöter (ordförande, sekreterare, ledamot) och högst sju (7) ledamöter, valda på ordinarie föreningsmöte för en tid av två (2) år. Föreningsmötet utses därjämte två (2) suppleanter för en tid av ett (1) år. Mandatperioderna bör utformas så att halva antalet väljs vid föreningsmöte.

Styrelsens ordförande utses av föreningsmötet. Övriga funktioner utser styrelsen inom sig.

Styrelsen är beslutför när minst halva antalet ledamöter är närvarande.

Föreningens räkenskaper tecknas av styrelsen.

IV Verksamhetsår och revision

11§ Föreningens verksamhetsår skall omfatta tiden 1 januari – 31 december (kalenderår). Bokslut skall vara upprättat senast 31 mars efter verksamhetsåret.

12§ För att granska föreningens räkenskaper skall på ordinarie föreningsmöte för tiden fram till nästa föreningsmöte väljas två (2) revisorer jämte en (1) revisorssuppleant.

V Föreningsmöte

13§ Vid föreningsmöte har varje medlem som äger fastighet eller har arrendeavtal och är ansluten till föreningens vattenanläggning en (1) röst. Medlem får med fullmakt företräda högst en (1) annan medlem.

14§ Skriftlig kallelse till föreningsmöte skall ske minst fjorton (14) dagar i förväg. I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall behandlas på mötet.

Motion eller förslag av ekonomisk natur från medlem skall vara styrelsen tillhanda tre (3) veckor före mötet och beredas av styrelsen innan det föreläggs mötet.

15§ Före juli månad utgång hålls årligen ordinarie föreningsmöte varvid följande punkter skall finnas på dagordningen:

1 Val av ordförande och sekreterare för föreningsmötet

2 Val av justerare

3 Fråga om mötet utlysts i stadgad ordning

4 Redovisning av föregående års räkenskaper

5 Revisorernas berättelse

6 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

7 Fråga om antal ledamöter i styrelsen

8 Val av ordförande för ett (1) år

9 Val av övriga styrelseledamöter för två (2) år (se 9§)

10 Val av tre (3) styrelsesuppleanter för ett (1) år

11 Val av två (2) revisorer och revisorssuppleant för ett (1) år

12 Val av valberedning

13 Verksamhetsplan, budget samt årsavgift för kommande verksamhetsår

14 Övriga ärenden

VI Ändring av stadgar eller upplösning

16§ Ändring av dessa stadgar skall beslutas av två (2) på varande följande föreningsmöten varav det ena skall vara ordinarie föreningsmöte. Beslutet skall biträdas av minst 2/3 av medlemmarna.

17§ Vid föreningens upplösning skall föreningens behållna tillgångar fördelas lika mellan medlemmarna.