Bilda samfällighetsförening

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

En samfällighetsförening ger en rationell förvaltning, även om det är många fastigheter som är delägare i gemensamhetsanläggningen. Samfällighetsföreningen är en s.k. juridisk person.

Inom föreningen kan en majoritet bland delägarna besluta om förvaltningen. Förvaltningen kan därför fungera smidigt, trots att alla inte alltid är överens.

En samfällighetsförening bildas genom att Lantmäteriet håller Sammanträde där delägarna gemensamhetsanläggningen utser styrelse och antar stadgar (i allmänhet används Lantmäteriets normalstadgar) Detta sker enligt 20§ Lagen om förvaltning av Samfälligheter (SFS 1973:1150)

FÖRENINGSSTÄMMA

Stämman är föreningens beslutande organ. På stämman har den enskilde medlemmen rätt att delta och fatta beslut om föreningens angelägenheter. Normalt hålls stämman en gång per år men extra stämma kan anordnas om särskilt behov uppstår. Protokoll ska föras över de beslut som fattas på stämman

STYRELSE

Styrelsen, som utses av stämman, är föreningens verkställande organ. Styrelsens uppgift är att se till att anläggningen förvaltas enligt anläggningsbeslut och i övrigt följs stadgar och stämmobeslut. I styrelsens uppgift ingår även att se till att en årlig föreningsstämma kommer till stånd.

FINANSIERING

För att bekosta byggande, underhåll och förnyelse av anläggningen som föreningen förvaltar kan föreningen genomföra uttaxering från medlemmarna och/eller uppta lån. Föreningen kan, och ska i vissa fall, bygga upp underhållsfonder. För att skydda sig mot vissa slag av skador kan föreningen teckna försäkringar

UTRYMME FÖR ANLÄGGNINGEN

Det utrymme som behövs för en gemensamhetsanläggning upplåts med servitutsrätt. Utrymmet kan upplåtas både på fastigheter som ska delta i anläggningen och på fastigheter som inte ska delta. För upplåtelsen kan ersättning utgå