Riktlinjer/Anvisningar

Styrelsebeslut 1996-06-15 med tillägg 1996 och 1999

Avtal Umeå Kommun

VC och avlopp kräver tillstånd av Hälso- och Miljöskyddsnämnden.

Enskild vattenanläggning skall avskiljas från allmän dricksvattenledning med 50 mm luftgap enligt SBN 1980 51:122.

Vid ägarbyte skall nya ägaren informeras av föreningen.

ABVA och KF §67 1993.250.346 är grunddokument som skall följas i tillämpliga delar.

Stadgarna

Medlemskap

Stadgarna kapitel II

Anvisningar

Begreppsförklaringar.

Serviceventil är en avstängningsventil på frostfritt djup belägen så att Vattenföreningen Rovågern kan stänga ventilen utan att tillkalla brukaren av vattnet. Serviceventil vid föreningens vattenanläggning är tillika anslutningspunkt.

Serviceledning är vattenledning från Vattenföreningen Rovågern vattenanläggning till brukaren (vattenmätaren). Flera brukare kan inledningsvis samnyttja en serviceledning.

Med annan anslutningspunkt menas den punkt där samnyttjad serviceledning på frostfritt djup delar sig till ett antal brukare som kan vara brukare av både sommar och vintervatten.

Kvalitetssäkring innebär att arbetet genomföres av behörig VA montör. Intyg om kvalitetssäkring översändes till vattenföreningen direkt efter genomfört arbete.

Anvisningar

1 Vattenmätare

1.1 Vattenmätare skall placeras i frostfritt utrymme eller monteras så att den är enkel att demontera. Montering av mätare och ledningar från anslutningspunkt till mätare skall utföras och kvalitetssäkras av behörig VA montör. Vid montering av mätare skall den plomberas med plomb som vid första plombering tillhandahålls av vattenföreningen.

1.2 Sönderfrusen vattenmätare ersätts ej av föreningen. Detta gäller även under period när vattenföreningen tillhandahåller vatten.

2 Avstängningsanordningar

2.1 Till bostaden inkommande sommarvattenledning skall kunna stängas av i anslutning till och före mätaren.

2.2 Vattenledning för vinterbruk skall med avstängningsventil kunna stängas av vid tomtgräns eller minst 3 meter från huskropp. Ventil för denna avstängning skall ligga på frostfritt djup.

2.3 Vattenledning för sommarvatten från annan anslutningspunkt än vattenföreningens skall, i de fall serviceledning ligger på frostfritt djup, ha serviceventil på frostfritt djup. Serviceventilens läge skall vara väl utmärkt och anmäld till Vattenföreningen Rovågern.

3 Serviceledning

3.1 Serviceledning för vintervatten skall vara på frostfritt djup.

3.2 Serviceledningen och anslutande vattenledningar skall vara åtskilda från eventuella övriga vattenanläggningar med ett luftgap på minst 50 mm enligt SBN 1980 51:122.

3.3 Serviceledning för sommarvatten bör ligga på 50 cm djup för att undvika skador vid körning med tunga maskiner mm.

3.4 Serviceledning för sommarvatten bör ha anordning för att tömma ledningen under vinterperioden.

4 Sommarvatten

4.1 Sommarvatten tillhandahålls normalt under tiden 15 maj – 1 okt. Från den 1 maj skall dock serviceleding betraktas som vattenförande. Detta innebär kontroll före 1 maj av att avstängningsventil, enligt avsnitt 2.1 är stängd.

4.2 Vattenmätare som ej är monterad i frostfritt utrymme skall vara bortmonterad under den tid när vatten inte tillhandahålls. Vid återmontering plomberas mätaren via medlemmens försorg. Kvalitetssäkring enligt anvisningar i P1.

5 Avläsning av vattenmätare

5.1 Brukare av vatten avläser mätaren senast 25 augusti. Uppgift på mätarställning insändes till vattenföreningen Rovågern före den 1 september.

5.2 Vid förändring av brukningsalternativ skall detta anmälas till Vattenföreningen Rovågern.

6 Avvikelser

6.1 Avvikelser från anvisningar får ej ske utan tillstånd av styrelsen. Ansökan skall vara styrelsen tillhanda senast två (2) veckor före planerad byggstart.

7 Kommunala tillgångar

7.1 Kommunala tillstånd för hantering av avloppsvatten från vattentoalett resp disk- och tvättavlopp är brukarens ansvar.